Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Anslag beviljas främst vetenskapliga projekt inom ekonomi och teknik där forskare från både Sverige och Finland deltar. Även utbildningsprojekt med deltagande från Finland och Sverige kan beviljas anslag.

Stiftelsen finansierar även vetenskapliga symposier inom Stiftelsens program.

Utlysningar

sista ansökningsdag
2
april 2024

Anslag

Stiftelsen stödjer vetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till ekonomi och teknik i samverkan mellan Sverige och Finland.

Ansökningsperioden startar 1 mars.

 

Vem kan söka?

Ansökningar tas i första hand emot från universitet och högskolor.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden startar den 1 mars. Sista ansökningsdag är 2 april fram till klockan 13.00.

Ansökans utformning

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. I ansökningsportalen anges de uppgifter och bilagor som är obligatoriska. Det är viktigt att ansökan är utförlig och komplett för att en korrekt handläggning ska kunna äga rum. Ofullständiga ansökningar behandlas ej. 

I ansökan ska bl.a bifogas:

 • Rektors/verksamhetschefs intygan
 • Huvudsökandens och eventuella medsökandes CV:n
 • Fullständig projektbeskrivning på engelska
 • Projektsammanfattning på engelska
 • Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska max 3 500 tecken inkl blanksteg 
 • Budget enligt Stiftelsens budgetmall
 • Om projektet samfinansieras av det egna lärosätet och/eller av andra externa finansiärer
 • Om anslag sökts för samma ändamål från annan organisation 

Beslut

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes eller digitalt. Beviljade anslag publiceras även på dessa webbsidor.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

#00222e

Sök anslag online

Välkommen att göra en ansökan på webben.

#f8f7f4

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor.

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation.

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår i blankettfilen.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar samt ansvar för eventuellt utdelade stipendier.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning – elektronisk rekvisition

Samtliga rekvisitioner ska göras via den elektroniska portalen. 

Undantag är de stipendiater som befinner sig utomlands och inte har tillgång till något BankID. 

Vid frågor kontakta Stiftelsens controller.

I den elektroniska rekvisitionsportalen finns formulär för rekvisition. 

Till rekvisitionsportalen

Utbetalning

Vid rekvisition av beviljat anslag sker utbetalning enligt de villkor vilka finns angivna i donationsbrevet.

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition för de som, enligt ovan undantag, inte har möjlighet att använda rekvisitionsportalen. 

Manuella rekvisitioner skickas med vanlig post till adress uppgiven nedan, i sidfoten. 

#ffffff

Rapportering

Anslagsmottagare ska utan särskild anmaning komma in med en redovisning och en vetenskaplig rapport efter projektets avslutande.

Uppföljning

Stiftelsen följer rutinmässigt upp beviljade anslag för att kontrollera att medlen används för det beviljade ändamålet.

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.

Universitet och högskolor

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.